กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และหน้าจอใด ๆ ของเว็บไซต์ ถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

 1. ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการ – ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงขั้นสุดท้ายและสมบูรณ์ระหว่างคู่สัญญา เว้นแต่จะเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามและอนุมัติโดยเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจอื่น ๆ มิฉะนั้นข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ไม่ควรมีผลผูกพันกับบริษัทของเรา การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะต้องได้รับการแก้ไข โดยการจัดส่งสินค้าของบริษัทของเรา หลังจากได้รับใบสั่งซื้อของผู้ซื้อ คำขอจัดส่งสินค้าหรือแบบฟอร์มที่คล้ายกันซึ่งมีข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับพิมพ์เพิ่มเติมหรือขัดแย้งกับข้อกำหนดในเอกสารนี้ หากคำประกาศข้อบัญญัติหรือบทบัญญัติใด ๆ ถูกตัดสินโดยศาลที่มีเขตอำนาจศาลคำประกาศหรือการถือครองนั้น จะไม่มีผลต่อความถูกต้องของคำส่วนหรือข้อบัญญัติอื่นใดในที่นี้
 2. การยอมรับคำสั่งซื้อ – คำสั่งซื้อทั้งหมดจะต้องผ่านการตรวจสอบราคาโดยพนักงานของบริษัทที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นระยะเวลาที่กำหนด การจัดส่งสินค้าโดยไม่ต้องตรวจสอบราคาเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ถือเป็นการยอมรับราคาที่อยู่ในคำสั่งซื้อ
 3. การขนส่ง – เว้นแต่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มิฉะนั้นบริษัทของเราจะใช้วิจารณญาณในการพิจารณาผู้ให้บริการและเส้นทางในทั้งสองกรณี บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือค่าขนส่งที่เกิดจากการคัดเลือก
 4. การบรรจุ – เว้นแต่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มิฉะนั้นบริษัทของเราจะปฏิบัติตามมาตรฐานการบรรจุภัณฑ์ขั้นต่ำสำหรับวิธีการขนส่งที่เลือกเท่านั้น ผู้ซื้อจะเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการบรรจุ การจัดส่ง หรือการจัดเก็บพิเศษที่ผู้ซื้อร้องขอ ค่าใช้จ่ายในการบรรจุและจัดส่งของผู้ซื้อจะต้องชำระโดยผู้ซื้อ
 5. เงื่อนไขการชำระเงิน – ส่วนลดใช้ได้กับมูลค่าของสินค้าตามใบกำกับสินค้าเท่านั้น (ไม่รวมภาษีหรือค่าขนส่ง) บริษัทของเราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าหรือการรักษาความปลอดภัยของสินค้า หากผู้ซื้อไม่ชำระเงินตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงของข้อตกลงนี้ บริษัทของเราอาจดำเนินการยกเลิกส่วนที่ไม่ได้รับการจัดส่งตามคำสั่งซื้อนี้ (ยกเว้นการแก้ไขอื่น ๆ) ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบต่อบัญชีที่ยังไม่ได้ชำระทั้งหมด
 6. ความเสี่ยงของเสียหายหรือสูญหาย – การส่งมอบไปยังผู้ขนส่งถือเป็นการส่งมอบให้กับผู้ซื้อ หลังจากนั้นความเสี่ยงต่อการเสียหายหรือสูญหายจะส่งผ่านไปยังผู้ซื้อ การเรียกร้องใด ๆ ของผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายในระหว่างการขนส่งหรือการจัดส่งควรกระทำตรงไปยังผู้ขนส่ง การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ที่ผู้ซื้อเรียกร้อง ค่าเสียหายจากบริษัทของเราในการขาดแคลนหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนส่งมอบให้กับผู้ขนส่งสินค้าต้องทำภายในห้า (5) วัน หลังจากได้รับสินค้าพร้อมกับใบเสร็จรับเงิน ค่าขนส่งที่ลงนามโดยผู้ขนส่งระบุว่าผู้ขนส่งได้รับสินค้าจากบริษัทของเราในสภาพที่อ้างสิทธิ์ แม้จะผ่านความเสี่ยงของการสูญเสียให้แก่ผู้ซื้อ ชื่อและสิทธิในการครอบครองสินค้าที่จำหน่ายภายใต้สัญญานี้จะยังคงอยู่กับบริษัทของเรา จนกว่าจะมีการชำระเงินทั้งหมด รวมถึงการชำระเงินที่ขัดกันโดยหลักฐาน หรือโดยการเรียกเก็บเงินค่าดอกเบี้ย ค่าขนส่ง และค่าทนายความทำด้วยเงินสด ผู้ซื้อตกลงที่จะทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้สมบูรณ์และคงไว้ซึ่งสิทธิและชื่อดังกล่าวในบริษัทของเรา
 7.  การคืนสินค้า – สามารถคืนสินค้าภายใน 7 วัน สินค้าที่ไม่ถูกต้องและสินค้าที่มีปัญหาทางคุณภาพแลกเปลี่ยนได้ ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบค่าขนส่งในการคืนสินค้า
 8. เหตุสุดวิสัย – บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่เกิดจากการกระทำของบุคคลอื่นโดยตรงหรือโดยทางอ้อม การกระทำของผู้ซื้อ ผู้มีอำนาจทางแพ่งหรือทางทหารรวมถึงการควบคุมค่าจ้างและราคา ไฟ สงคราม จลาจล โรคระบาดความล่าช้าในการขนส่ง การขาดหรือไม่สามารถหาวัตถุดิบ (รวมทั้งแหล่งพลังงาน) ส่วนประกอบแรงงาน เชื้อเพลิงหรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือสถานการณ์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของบริษัทของเรา ไม่ว่าจะคล้ายหรือไม่เหมือนกับที่กล่าวมา หากได้รับผลกระทบจากปริมาณที่กำหนดและปริมาณอื่น ๆ ปริมาณที่ได้รับผลกระทบจะต้องถูกตัดออกโดยไม่มีข้อผูกมัด แต่ข้อตกลงจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ บริษัทของเราอาจขาดแคลนสาเหตุใด ๆ ในช่วงดังกล่าวโดยการจัดหาสินค้าให้ผู้ซื้อ บริษัทของเราเห็นว่าเหมาะสมและสมเหตุสมผล บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่องจากความล่าช้าใด ๆ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
 9.  ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล – ในกรณีที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อเรียกคืนราคาซื้อ หรือยอดค้างชำระ หรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดของผู้ซื้อในข้อตกลงนี้ ผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินให้แก่บริษัทของเรานอกเหนือจากความเสียหายใด ๆ ที่พิสูจน์โดยกฎหมาย ค่าทนายความที่สมเหตุสมผลและค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บ
 10. ความรับผิดชอบ – บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบต่อภาระผูกพันหรือความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้หรือใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างแปลกประหลาด หรือใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการยอมรับคำสั่งนี้ บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดของน้ำหนักหรือปริมาณที่จัดส่ง
 11. มาตรการและข้อจำกัดความรับผิด – บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรือเป็นผลจากการขาย การจัดการ หรือการใช้สินค้า หรือจากสาเหตุอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดของบริษัทเราในกรณีใด ๆ รวมทั้งการเรียกร้องค่าเสียหายจากการละเมิด การรับประกัน หรือความประมาทจำกัดเฉพาะทางเลือกของบริษัทของเราในการเปลี่ยนสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงการชำระเงินคืนหรือให้เครดิตกับผู้ซื้อด้วยจำนวนเงินเท่ากับ ราคาซื้อของสินค้าดังกล่าว หากบริษัทของเราขอคืนสินค้า สินค้าจะถูกส่งคืนให้กับบริษัทของเราตามคำแนะนำของบริษัท การเยียวยาที่มีอยู่ในวรรคนี้ ถือเป็นเพียงการเรียกร้องค่าเสียหายของผู้ซื้อต่อบริษัทของเราในการละเมิดภาระผูกพันใด ๆ ของบริษัทของเราไม่ว่าจะเป็นการรับประกันหรืออื่น ๆ ตราบเท่าที่บริษัทของเรามีเจตนาที่จะแก้ไขการฝ่าฝืนใด ๆ การเยียวยาที่ให้ไว้ในที่นี้จะถือว่าเป็นที่พอใจ
 12. การเลือก – ผู้ซื้อแสดงว่าสินค้าที่ขายตามเงื่อนไขนี้เหมาะสมกับการใช้งานจริง หรือที่ตั้งใจไว้และผู้ซื้อไม่ได้พึ่งพาทักษะ หรือการตัดสินของบริษัทของเราในการเลือกสินค้าหรือบริการที่เหมาะสม ผู้ซื้อแสดงว่าการใช้สินค้าจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทของเราต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงค่าทนายความ) ความเสียหายและหนี้สินอันเกิดจากการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ถูกกล่าวหาหรือบทลงโทษใด ๆ ที่เสนอหรือประเมินบริษัทของเราสำหรับการละเมิดที่ถูกกล่าวหาของรัฐบาล กฎหมายมาตรฐานใด ๆ โดยเกี่ยวข้องกับการใช้สินค้าใด ๆ ที่จัดส่งในที่นี้